Nieuwe inkoop jeugdhulp zet perspectief van jeugdigen en hun ouders centraal

13-11-2017, 11:50 | Lezersnieuws | Gert Jan Slump

Woensdag heeft de gemeenteraad de Verordening Jeugdhulp 2018 vastgesteld. Daarbij heeft de raad op initiatief van GroenLinks bij het college van B&W aangedrongen op volledige keuzevrijheid voor de jeugdigen en hun ouders waar het gaat om wie hen ondersteunt bij het opstellen van het perspectiefplan. De motie is unaniem door de 10 fracties in de gemeenteraad aangenomen.

Elke gemeente moet volgens de Jeugdwet een verordening Jeugdhulp opstellen. Amstelveen werkt samen met omliggende gemeenten waarmee een regionale inkoopstrategie is opgesteld. In plaats van het inkopen van producten, wordt nu op basis van een perspectiefplan resultaatgericht ingekocht. Het perspectiefplan is een plan van jeugdigen en hun ouders. Alles is gericht op kwaliteit van de jeugdhulp vanuit het perspectief van jeugdigen en hun ouders.

Voorafgaand aan de behandeling in de gemeenteraad is intensief overleg geweest tussen Gert Jan Slump (GroenLinks) namens de gemeenteraad, wethouder Jeroen Brandes (PvdA, verantwoordelijk voor jeugdhulp) en ambtenaren.

Gert Jan Slump: "In de nieuwe jeugdwet krijgen jeugdigen en hun ouders de mogelijkheid samen met familie, vrienden en anderen uit de omgeving van een jeugdige een familiegroepsplan op te stellen. Daarin staat welke problemen de jeugdige of het gezin heeft, welke hulp nodig is, en wie die hulp geeft. Daarbij kunnen zij ondersteuning inschakelen. Wij vonden het als Raad belangrijk dat zij daarbij volledige keuzevrijheid hebben."

Jeroen Brandes: "De inhoud van de motie sluit naadloos aan op de ingezette Amstelveense praktijk waarbij naast van een jeugdhulpverlener uit het lokaal team gebruik gemaakt kan worden van ondersteuning door onafhankelijke ondersteuners. Het gaat overigens om inkoop van specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp. Het perspectiefplan is leidend voor verdere jeugdhulp en bepaalt de kwaliteit daarvan."

In de door alle fracties mee ingediende motie wordt het college opgeroepen de keuzevrijheid te waarborgen en te bevorderen. Daarvoor zal aan jeugdigen en hun ouders goede, juiste en volledige informatie moeten worden gegeven en de keuzevrijheid ook in de praktijk gegarandeerd moeten worden.

De motie roept het college ook op om in samenspraak met de gemeenteraad samen met jeugdigen en hun ouders te praten over de kwaliteit en de tevredenheid over deze nieuwe werkwijze. Waar nodig zal die werkwijze verder moeten worden verbeterd.