• Wethouders Floor Gordon en Rob Ellermeijer bij de ondertekening van de overeenkomst.

    Gemeente Amstelveen

Amstelveen wil uitstoot vracht- en bezorgverkeer terugdringen

AMSTELVEEN Amstelveen wil de uitstoot van CO2, NOx, fijnstof door vracht- en bezorgverkeer de komende jaren terugdringen. De gemeente heeft in dat kader de (in ´goed Nederlands¨ red.) Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekend. Daarmee spreekt Amstelveen haar steun uit voor het verduurzamen van de logistiek in de regio. ¨De komende tijd kijken we, in nauwe afstemming met bedrijfsleven, waar de gemeente en het bedrijfsleven stappen kunnen zetten en welke maatregelen mogelijk zijn," aldus wethouder Floor Gordon (Duurzaamheid).

De logistieke- en pendelstromen zijn de afgelopen jaren fors toegenomen en blijven naar verwachting ook de komende jaren groeien. Inwoners laten internetbestellingen graag thuis of op het werk afleveren, winkels en restaurants willen dat hun bestellingen op tijd in huis zijn en ook bij verbouwingen en de vele bouwprojecten is tijdige levering van materialen essentieel. Slimme en schone stadslogistiek is volgens de gemeente een belangrijke voorwaarde voor de economische vitaliteit van Amstelveen en toekomstbestendige verkeersstromen

PAKKETBEZORGING "Gemeente Amstelveen vindt schone voertuigen belangrijk voor het verminderen schadelijke emissies (CO2, NOx, fijnstof) en het verbeteren van de leefbaarheid,´ stelt Foor Gordon. ¨Daarom faciliteren we elektrische laadpalen voor inwoners, verduurzamen we ons eigen wagenpark en doen we met de ondernemers in het Oude Dorp een pilot voor gezamenlijke afvalinzameling. Tegelijk is er ook nog veel winst te behalen in de logistieke bewegingen van ons bedrijfsleven. Door na te denken over ´bouwhubs´ kun je vele vervoersbewegingen van en naar bouwlocaties binnen je stad door bouwvakkers en materiaaltransport verminderen. Dit komt ook de veiligheid ten goede. Jaarlijks neemt het aantal pakketbezorgingen met 10 à 20 procent toe en ook de bevoorrading van horeca en winkels draagt nu in grote mate bij aan de uitstoot van schadelijke emissies. De ondertekening van de ´Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek´ is een startpunt.¨

ELEKTRISCH OPENBAAR VERVOER Duurzame stadslogistiek is ook volgens wethouder Rob Ellermeijer (Verkeer en Vervoer) van belang voor de leefbaarheid van Amstelveen. " Met de toenemende verkeersdrukte is het essentieel dat we de goede luchtkwaliteit in de stad behouden. Met het elektrificeren van het openbaar vervoer zijn al belangrijke stappen gezet. Door de verduurzaming van andere vervoerstromen houden we Amstelveen op een leefbare manier bereikbaar. Maatwerk en een planning die voor het bedrijfsleven haalbaar is, zijn hiervoor de uitgangspunten."

SAMENWERKING Met de ondertekening van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) geeft Amstelveen aan dat zij samen met de regio, mee willen werken aan het slimmer en schoner maken van de logistiek in Amstelveen. De gemeente wil de slimme en schone stadslogistiek samen met andere overheden en in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven lokaal en regionaal oppakken door onder meer kennis te delen, samen te werken en te experimenteren, Het uiteindelijke doel is om schadelijke emissies als gevolg van stadslogistiek zo veel mogelijk te reduceren. Daarnaast streven partijen ernaar om het geluid te beperken. Ook het terugdringen van het aantal benodigde voertuigen en voertuigkilometers voor de bevoorrading van steden vormt een belangrijk doel. Het draait vooral om samenwerking en kennis delen tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Deelnemers aan de Green Deal ZES testen nieuwe praktische logistieke oplossingen. Ook testen ze combinaties van nieuwe technologieën, publiek-private samenwerking en aangepaste regelgeving.

Het gaat volgens de gemeente om een gezamenlijke aanpak, maar wel met bij Amstelveen passend maatwerk. Daarbij zal gezamenlijk gekeken worden naar bijvoorbeeld methodes om de effecten te meten of om ideeën uit te wisselen.