• Esther Veenboer (PvdA) diende een motie in over het herdenken van 75 jaar bevrijding.

    René de leeuw

Amstelveense partijen zijn het meestal unaniem eens

AMSTELVEEN De politieke verschillen in Amstelveen zijn klein. Dat bleek op 10 juli weer eens in de raad bij de bespreking van de Perspectiefnota, een nota die de gemeentebegroting van 2020 voorbereidt. Hieronder de moties, die op één na allemaal werden aangenomen, bijna altijd unaniem..

Amstelveners houden niet van rommel maar zetten steeds vaker grof vuil bij huisvuilcontainers. De VVD wil daar paal en perk aan stellen. ook wil zij meer en grotere prullenbakken om het uitpuilen ervan te voorkomen.

ULTRAFIJN Nu uit een RIVM-rapport blijkt dat ultrafijn stof in de lucht slecht is voor longen en hart, wil GroenLinks minder uitstoot daarvan door vliegtuigen, maximaal 80 km/uur op de A9 en milieuzones waar vieze brommers en scooters worden geweerd. In een andere motie wil GroenLinks speeltuinen 'groenblauw' maken: minder steen zodat regenwater de bodem in kan en meer groen om kinderen natuurbesef bij te brengen.

De PvdA wil in het kader van 75 jaar bevrijding maatregelen tegen antisemitisme en op de dag van de herdenking van de bevrijding van Auschwitz, 27 januari, een monument onthullen met namen van 161 joden die uit Amstelveen zijn weggevoerd en niet teruggekomen. Ook kwam van de PvdA met een motie voor een internationaal stadsgesprek over het verbinden van culturen in de stad.

GENERATIES De SP bepleitte onderzoek naar alle alternatieve woonvormen waar jong en oud bij elkaar wonen ter bestrijding van de eenzaamheid. Dit werkt kostenbesparend en kan helpen de krapte op de woningmarkt te verminderen. In een andere motie vroeg de SP om een tweede Odensehuis in Amstelveen voor dementerenden en mantelzorgers.

Het CDA wil dat de jeugd vaker buiten speelt en er meer speel- en trapveldjes komen. Te beginnen met een trapveld bij de Beneluxbaan, nabij de Michiel de Ruyterschool.

BOSTHEATER AVA wil voor de jaren 2019-2021 75.000 euro uittrekken voor de versterking van de staf van het Bostheater, dat ook veel Amstelveense bezoekers trekt.

De ChristenUnie diende samen met het CDA een motie in voor het ontwikkelen van een toekomstvisie voor kerkgebouwen en religieus erfgoed in Amstelveen.

VERKOPEN Een motie die D66 indiende samen met VVD, CDA en AVA om sociale huurwoningen te verkopen en voor iedere verkochte woning een nieuwe bij te bouwen, werd wel aangenomen, maar niet unaniem.

De enige motie die het niet haalde, kwam van GroenLinks en betrof het laten meepraten van de inwoners over de groei van Amstelveen. GroenLinks wil dat vanaf het begin, een raadsmeerderheid pas na het uitwerken van diverse scenario's.

GRATIS Ouderenpartij SBA vroeg om voortzetting van gratis openbaar vervoer voor ouderen met een minimum inkomen.

Er waren ook amendementen, aanpassingen van de Perspectiefnota. D66 kreeg unanieme steun voor haar verzoek om kwetsbare jongeren te stimuleren meer te sporten. BBA zag haar verzoek verworpen om een overschot op het parkeerbeleid te investeren in mobiliteit. De Perspectiefnota zelf werd unaniem aangenomen.