• René de Leeuw

College Amstelveen: ´Bezuinigen is nu niet nodig´

AMSTELVEEN De gemeente Amstelveen bezuinigt in 2019 niet. Hoewel het college van B en W in het voorjaar bij de collegeformatie nog miljoenenombuigingen aankondigde, blijven die achterwege.

Dat bleek bij de presentatie van de concept-begroting voor 2019 door het college. Wethouder financiën Herbert Raat (VVD) heeft voldoende middelen gevonden om collegewensen te vervullen: "De rek is er wel uit. Als nu ergens extra geld voor nodig is, dan kan dat alsnog leiden tot bezuinigen. Het is wel zo dat als een subsidie niet werkt, we ermee stoppen." Bij de gemeente gaat 226 miljoen euro om. Amstelveen schiet zo'n 2 miljoen euro in op de uitkering van het Gemeentefonds, omdat het de OZB niet verhoogt. Die stijgt in 2019 met alleen een inflatiecorrectie, net als zaken als rioolrecht en afvalstoffenheffing. De hondenbelasting vervalt.

PLANNEN De wethouders bruisen van de plannen. Als cultuurwethouder vindt Raat dat Amstelveen landelijk op het gebied van cultuur in de middenmoot zit. Hij wil meer samenwerking in de cultuursector en ook met Amsterdam. De sector moet vernieuwender en bedrijfsmatiger werken. Subsidies voor het Cobra Museum en P60 worden herijkt en op projectbasis geschoeid. Buurtkunst krijgt de ruimte.

Floor Gordon (D66) werkt aan een 'Deltaplan duurzaamheid' om Amstelveen CO2-neutraal te krijgen. "We ontwikkelen warmteplannen per wijk," zegt ze. "Grondstoffen worden meer hergebruikt, daar werken we aan samen met ondernemers. Afvalinzameling wordt geoptimaliseerd." Bij groenonderhoud is een hobbel dat aannemers door de hoogconjunctuur snel duurder worden. Gordon denkt over meer werk in eigen beheer en meer inzet van mensen met een beperking.

Rob Ellermeijer (VVD) staat voor de uitdaging meer betaalbare woningen te realiseren. "Soms staan mensen elf of twaalf jaar ingeschreven en hebben ze nog steeds geen woning. Zijn ze bijna dertig en wonen ze nog bij hun ouders." Hij hoopt dat, naast recent aangenomen nieuw beleid, tijdelijke huisvesting in kantoren soelaas kan bieden. Verder wil hij het Oude Dorp – "dat de mooiste plek in Amstelveen zou moeten zijn, wat het nu niet is" – meer allure geven."

Marijn van Ballegooijen (PvdA) ziet als zijn missie de mantelzorg te versterken. "Voor velen is het zorgen voor familie loodzwaar, zeker bij dementie. Daarom verdubbelt het budget voor mantelzorgers met een half miljoen euro." Ook wil hij meer werkloze 50-plussers naar de arbeidsmarkt leiden.

Frank Berkhout (D66) wil meer aandacht voor jeugdzorg. "Er komt een nieuw inkoopsysteem om tekorten te laten verdwijnen en er komt meer aandacht voor preventie," zegt hij. Verder wil hij een nieuwe internationale school voor leerlingen die zo kort in Amstelveen verblijven dat taalonderwijs in het Nederlands niet zinvol is.

Burgemeester Bas Eenhoorn werkt aan de veiligheid. "Amstelveen is weliswaar al heel veilig, maar het kan altijd beter."

René de Leeuw