• In juni is er op het Land van Bosse voor grote evenementen een geluidstest gehouden.

    Ren - e de Leeuw

Evenementen in Amsterdamse Bos blijven

AMSTELVEEN Burgemeester en Wethouders willen geen vermindering van het aantal grote evenementen met muziek in het Amsterdamse Bos. Wel mogen die alleen nog plaatsvinden op het Land van Bosse.

Het onderwerp geluidsoverlast door muziek/dance festivals komt veelvuldig terug in reacties op het nieuwe bestemmingsplan voor het bos, dat de gemeente in voorbereiding heeft. In dat bestemmingsplan wordt vastgelegd welke terreinen voor welk soort evenementen mogen worden gebruikt en hoeveel evenementen er jaarlijks mogen plaatsvinden. In het Bos worden acht plekken aangewezen voor evenementen: Land van Bosse, Radarterrein, Bosbaan, Arenaterrein, Kleine en Grote speelweide, Openluchttheater, het evenemententerrein ten noorden van de Nieuwe Kalfjeslaan en het Wagener Stadion plus sportvelden.

Grote en lawaaiige muziek/dance evenementen mogen maximaal zeven dagen per jaar plaatsvinden, alleen nog op het Land van Bosse, dat aan de westkant van het bos ligt, ver van de bebouwde kom. Een tweedaags evenement dat plaatsvond op de Kleine Speelweide, verhuist naar het Land van Bosse. Daarmee verandert het totale aanbod van grote muziekevenementen niet.

MINDER Insprekers vroegen onder meer om minder evenementenlocaties en minder evenementen. Zij maken zich zorgen over meer lawaaioverlast door evenementen, terwijl vliegtuigen ook al veel herrie veroorzaken. B en W stellen dat aanvragen voor evenementen worden vooraf getoetst aan de geluidsregels en dat er tijdens evenementen metingen plaatsvinden om te controleren over het geluid de limieten niet overschrijdt. Ook voor woningen langs de Schipholdijk, de Bosrandweg en de Legmeerdijk in Bovenkerk blijft de geluidsbelasting beneden de normen.

Sommige insprekers geven aan dat het lawaai niet alleen voor mensen, maar ook voor broedvogels schadelijk kan zijn. Volgens het college valt dat wel mee. Bij controles tijdens evenementen bleven broedvogels gewoon broeden op hun nest en ook bleven zij jongen voeren. Vleermuizen zouden ook maar beperkt worden verstoord, onder meer gezien de uiterlijke eindtijd van 23.00 uur.