• Uilenstede

    René de Leeuw

Geen definitief 'nee' van minister tegen uitbreiding Uilenstede

AMSTELVEEN Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) spreekt nog geen definitief oordeel uit over de Amstelveense voornemens om Uilenstede uit te breiden met 2.500 extra studentenwoningen. Dat doet zij pas als Amstelveen met concrete plannen komt en deze verwerkt heeft in een concept bestemmingsplan. Dat antwoordde zij eerder deze week op schriftelijke vragen van de VVD Tweede-Kamerleden Remco Dijkstra en Daniel Koerhuis.

Vorig jaar wees de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) uitbreiding van Uilenstede af, maar het Amstelveense college wil er toch mee doorgaan. Volgens het college biedt de begin 2018 van kracht geworden nieuwe regelgeving ruimte om de studentenwoningen toch te kunnen realiseren.

BEZ0RGD De beide parlementariërs zijn bezorgd dat het bouwen van die studentenwoningen leidt tot veiligheids- en gezondheidsrisico's voor bewoners, gezien de nabijheid van vliegroutes van de Buitenveldertbaan.

Op dit moment is Amstelveen nog niet verder dan een zogeheten gebiedsvisie voor Kronenburg en Uilenstede. Volgens Van Nieuwenhuizen kan pas als er een concreet plan is, worden beoordeeld of en in hoeverre er zulke risico's ontstaan.

GEEN BEZWAAR De minister geeft aan dat als plannen niet voldoen aan de regels, een ontheffing kan worden aangevraagd en schrijft: "In sommige gevallen kan van de LIB-regels worden afgeweken met een verklaring van geen bezwaar." Daarmee ontstaan er wellicht toch mogelijkheden voor Amstelveen. De gemeente moet wel duidelijk aangeven of en in hoeverre een nieuw plan afwijkt van de eerder afgewezen voornemens.

De minister benadrukt in haar antwoorden dat Amstelveen zich aan de regels wil houden. De beide Kamerleden zien geen essentieel verschil tussen 'sociale huurwoningen' en 'studentenhotel'. Volgens de minister bepalen gemeenten in hun bestemmingsplan zelf of een gebouw een woonfunctie of hotelfunctie krijgt, binnen de geldende regels.

Binnenkort is er overleg tussen gemeente, provincie Noord-Holland en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat.

NORMEN De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde eerder dat de veiligheid voor omwonenden tot dusver een nogal beperkte rol speelt in het beleid rond Schiphol. De OVV wil daarom heldere normen en handhaving. Daar wordt aan gewerkt. Gemeenten moeten straks aangeven hoe zij in hun plannen rekening houden met mogelijke gevolgen van een vliegtuigongeluk.

René de Leeuw