• Winterkoning

    Gemeente Amstelveen
  • Bosmuis

    Gemeente Amstelveen
  • Huisspitsmuis

    Gemeente Amstelveen

Natuuronderzoek aan Landtong levert leuke dierenfilmpjes op

AMSTELVEEN Vooruitlopend op de nieuwe inrichting van de bijna vijftig jaar oude schoolgebouwen op Landtong heeft gemeente Amstelveen natuuronderzoek laten doen door adviesbureau ATKB. Dergelijk onderzoek is nodig om tijdig maatregelen te kunnen nemen als er beschermde dieren of planten aanwezig zijn. Op deze locatie zijn vleermuizen aangetroffen waarvoor inmiddels alternatieve nestkasten zijn opgehangen. Ook leverde het onderzoek leuke dierenfilmpjes op.

Voor de locatie Landtong wordt momenteel een startnotitie opgesteld die naar verwachting deze of volgend maand door het college van B en W wordt besproken. Voorafgaand is op verschillende manieren onderzoek gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming. Zo is er met batdectectoren gespeurd naar vleermuizen rond zonsondergang en zonsopgang. Voor het opsporen van kleine marterachtigen is een zogeheten 'Mostela' gebruikt: een kistje met daarin een buis met een wildcamera die filmt bij beweging. Beschermde dieren zijn niet gefilmd, maar wel een bosmuis, huisspitsmuis en winterkoning.

Verblijfplaatsen van vleermuizen mogen niet vernietigd worden. Daarom hangt de gemeente tijdelijk vleermuiskasten op in de omgeving van de schoolgebouwen aan Landtong. Pas een bepaalde gewenningsperiode kunnen de gebouwen mogelijk worden gesloopt. Uiteindelijk komen in de nieuwe gebouwen permanente verblijven. Naast onderzoek en maatregelen is ook een ontheffing nodig van de provincie Noord-Holland.

"Wanneer wij een ruimtelijke ontwikkeling starten voor bijvoorbeeld een woningbouwproject dan beginnen we met een quickscan Flora en Fauna", zegt wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening). "Als de kans op aanwezigheid van beschermde plant of- diersoorten groot is, doen we vervolgonderzoek zoals bij Landtong. We gaan hier zorgvuldig me om. Onlangs nog heeft een woningbouwproject enige tijd stilgelegen, omdat we eerst een aantal rugstreeppadden moesten verhuizen."

Ook voor ondernemers en inwoners is het volgens de gemeente verstandig om natuuronderzoek te laten doen als zij een gebouw willen slopen of een oud pannendak willen vervangen. De kans bestaat namelijk dat tijdens de werkzaamheden beschermde dieren of planten worden gedood of verblijfplaatsen vernietigd. Huismussen nestelen zich namelijk graag onder een pannendak en vleermuizen kunnen in spouwmuren kruipen.

Grootschalige aanpassingen aan panden, sloop of bomenkap kunnen negatieve gevolgen hebben voor beschermde dieren of planten. Klik hier voor meer informatie.