• Het nieuwe college krijgt te maken met grote projecten, waaronder de ombouw van de Amstelveen.

    René de Leeuw

Nieuw college vol plannen en voornemens

AMSTELVEEN Het programma van het nieuwe college 'Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen' bevat tal van plannen en voornemens. Hieronder volgt een bloemlezing:

FINANCIËN Het nieuwe college gaat bezuinigen, al noemt het nog geen bedragen. Doel is geld beschikbaar te krijgen voor andere uitgaven. Hoe de ombuiging gestalte krijgt, moet komend najaar duidelijk worden. Het college zet meer in op het binnenhalen van Europese stimuleringsgelden. De OZB gaat niet omhoog, afgezien van indexeringen

VEILIGHEID Er komt meer aandacht voor de bestrijding van woning-, auto- en winkelinbraken, bijvoorbeeld door het op proef inzetten van lokwoningen en mobiel cameratoezicht. Het college zet in op het voorkomen van hennepplantages. Met de politie komen onderhandeling om agenten meer zichtbaar te maken in de wijken en om, waar dat nodig is, meer handhavers in te zetten.

WONINGBOUW In de woningbouw komt het accent op lage middeldure huur- en koopwoningen, onder meer om starters een kans te geven. Minstens de helft van de nieuwe woningen moet in het middeldure huur- en koopsegment vallen. Bij huur gaat het om 710 tot 900 euro per maand. Regels worden aangepast om minder dure woningen ook op termijn betaalbaar te houden. In de sociale huursector wil het college verkoop van woningen stimuleren, om vervolgens evenveel nieuwe sociale huurwoningen terug te bouwen, zodat de sociale woningvoorraad gelijk blijft. Bedrijventerrein Legmeer moet een woon-werkgebied worden.

ONDERWIJS In Amstelveen-Zuid, bijvoorbeeld in Westwijk of toekomstig nieuwbouwgebied De Scheg, moet een school komen voor middelbaar onderwijs. De positie van het (V)MBO in Amstelveen moet worden verstevigd en er komt extra aandacht voor verkeersveiligheid rond scholen en veilige fietspaden daar naar toe.

MILIEU Het college wil de luchtkwaliteit in Amstelveen verbeteren, te beginnen waar dit het hardst nodig is. Te denken valt aan het weren van zwaar vrachtverkeer in bepaalde wijken. Ook moet het aandeel van elektrisch rijden toenemen. Er komt een plan om bestaande bouw te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Bij nieuwbouw en ombouw van bestaande gebouwen worden de termen 'energieneutraal' en 'van gas los' standaard.

ECONOMIE Er komt meer aandacht voor het plaatselijke midden- en kleinbedrijf. De positie van wijkwinkelcentra wordt versterkt. Het aantrekken van internationale bedrijven komt op een lager pitje. Ombouw van kantoren naar woningen is, gezien de florerende economie, minder hard nodig.

SCHIPHOL Amstelveen wil nadrukkelijker aanwezig zijn bij overleggen waar wordt besloten over de groei en het baangebruik van Schiphol. Het luchtverkeer moet verdeeld worden over meerdere luchthavens in Nederland om Schiphol en de regio te ontlasten. Afspraken over het preferent baangebruik van de Buitenveldertbaan en de Aalsmeerbaan moeten worden nageleefd.

PROJECTEN Amstelveen krijgt de komende vier jaar te maken met enkele grote projecten, zoals de verbreding van de A9, uitbreiding van het Stadshart en het ombouwen van de Amstelveenlijn. Het openbaar vervoer moet goed zijn in die periode, maar fijnmazigheid van het ov verdient sowieso aandacht.

In het college-programma staat verder te lezen:

Er komt aandacht voor meer groen in Amstelveen Zuid, mede in het licht van de nieuwbouw in de Scheg.

Het college laat onderzoek doen naar de mogelijkheid om het afvalbrengstation op zondag open te stellen.

In de cultuursector worden subsidies voor P60 en het Cobra Museum 'herijkt'. De grote culturele instellingen moeten innovatiever en bedrijfsmatiger werken.

Het college gaat plannen maken voor een vernieuwd, multifunctioneel zwembad De Meerkamp.