• Jacqueline Solleveld

    BBA

Burgerbelangen pleit voor bouw 'levensloopbestendige' woningen

AMSTELVEEN De gemeenteraadsfractie van Burgerbelangen Amstelveen (BBA) wil dat de bouw van levensloop bestendige woningen een prominente plaats krijgt in de nieuwe woonagenda die binnenkort wordt vastgesteld. Met de term ´levensloopbestendig´ wordt bedoeld dat woningen zo gebouwd worden dat bewoners hier ook kunnen blijven wonen als ze op leeftijd zijn gekomen. BBA-raadslid Jacqueline Solleveld pleitte hier vorige week al voor tijdens de commissievergadering Ruimte, Wonen en Natuur toen de bouwplannen rondom de Texelstraat 90 aan de orde kwamen. Nu roept zij de wethouder op hiervoor actie te ondernemen.

Circa 50 procent van de ouderen woont niet in een geschikte woning om zorg te ontvangen. 

VERGRIJZING "Wij hebben te maken met een enorme vergrijzing in Nederland en in Amstelveen," zei Jacqueline Solleveld ter toelichting van het voorstel. "Onderzoek van TNO Delft wijst uit dat een groot deel van de woningvoorraad in ons land ongeschikt is voor langer thuis wonen. Circa 50 procent van de ouderen woont in een niet-geschikte woning om zorg in te ontvangen.

URGENT BBA vindt dat hier een grote rol voor de gemeente ligt. "De grote uitdaging is om er voor te zorgen dat ook kwetsbare burgers veilig en comfortabel kunnen wonen. Maar ook dat ouderen langer blijven meedoen aan de maatschappij. Dat betekent betere woonarrangementen en ook het ontwikkelen van nieuwe vormen van sociale samenhang en netwerken op wijk- en buurtniveau. Het is een urgente opgave waar we nu actie op moeten nemen" .

LEVENSLOOP Jacqueline Solleveld vindt ook dat de gemeente dat niet alleen kan, maar dat daarbij andere partijen nodig zijn zoals ontwikkelaars, woningcorporaties en zorgaanbieders. Levensloop geschikt bouwen is volgens BBA belangrijk omdat onder meer de opname in een verpleegtehuis daardoor kan worden uitgesteld als de woonomgeving de gezondheid ondersteunt.