• Impressie van hoe het wooncomplex bij de kerk er volgens de plannen uit zou moeten gaan zien.

'Wooncomplex bij Heilige Geestkerk te hoog en te massief'

AMSTELVEEN Bij omwonenden van de Heilige Geestkerk aan de Haagbeuklaan leven veel bezwaren tegen plannen om naast de kerk woningen te bouwen. Zij vinden het voorgenomen complex met 57 woningen niet passen bij de kerk, die een gemeentelijk monument is, en te groot voor de omgeving. Er zijn zo'n vijftig bezwaarschriften ingediend, niet alleen door individuele bewoners, ook door Platform Keizer Karelpark.

Stanley Sie is bewoner van het recent voltooide project Notenlaan. "Wij hebben zeer bewust gekozen voor Amstelveen vanwege onder meer haar ruime opzet en groenstructuur. In de aanloop van de aankoop van ons huis eind 2017 hebben wij geïnformeerd bij de verkopende partij Eigen Haard en de gemeente wat de plannen waren voor het gebied aan de andere zijde van de singel. Ons werd gemeld dat er geen bouwplannen waren. Verdere navraag wees uit dat de kerk en de bijgebouwen een monumentenstatus hadden en dus behouden zouden blijven. Nog geen negen maanden na oplevering van onze woningen blijkt de situatie geheel anders dan ons destijds is voorgehouden."

Sie vindt het voorgestelde gebouw te kolossaal binnen zijn context. "Te hoog, te breed en te diep," meent hij. "Het past niet in de bestaande omgeving en sluit niet aan op de omringende bebouwing en de openbare ruimte.  Het gebouw zou niet hoger moeten zijn dan het huidige kerkgebouw zelf. Het monument wordt overvleugeld door het nieuwe gebouw. Ook qua vormgeving is er weinig samenhang met de kerk te ontdekken."

PLATFORM Het Platform Keizer Karelpark deelt de bezwaren van Sie en andere bewoners. Ook het platform heeft een reactie ingediend, op basis van eigen inzichten en signalen van bewoners. "Het bouwplan is voor deze plek te hoog en te massief, waardoor de kerk wegvalt," aldus het platform. "Het monumentale kerkgebouw zou het uitgangspunt van het ontwerp moeten zijn."

Volgens het platform ontbreekt een overkoepelende visie voor de wijk Keizer Karelpark waaraan plannen als voor de Heilige Geestkerk kunnen worden getoetst: "De wijk is van oudsher opgezet als ruime en groene wijk. Met hoogbouw langs de doorgaande weg en laagbouw in de woonwijken. De nieuwbouw aan de Appellaan/Notenlaan en Olmenlaan/Lindenlaan volgen deze lijn. Het nieuwe bouwplan is een breuk hiermee, omdat het beeld van openheid en ruimtelijkheid in dit deel van de wijk verdwijnt."

PRIVACY Uit reacties van omwonenden blijkt vrees voor schaduwwerking, maar ook verlies van privacy en waardevermindering van woningen als gevolg van een minder mooi uitzicht. Daarnaast zijn er zorgen over meer verkeersdrukte en onvoldoende parkeerruimte. Nu al staan er vaak auto's op de stoep geparkeerd en sinds de voltooiing van de woningen aan de Notenlaan is de parkeerdruk toegenomen. Het platform vreest dat het aantal parkeerplaatsen in de kelder van het geplande complex te weinig is voor het aantal woningen: "Het is niet realistisch om ervan uit te gaan dat elke autobezitter een parkeerplek koopt of huurt voor een flink bedrag. Daarom zal er veel meer buiten geparkeerd worden dan voorzien."

In reacties is er veel aandacht voor groen dat als gevolg van het bouwplan dreigt te verdwijnen. Ook het platform gaat daar uitgebreid op in. De singel en de oevers met hun begroeiing zijn belangrijk voor onder meer vogels en vleermuizen. "Met name de vleermuizen zijn een punt van zorg," merkt het platform op. "Het betreft een beschermde diersoort." Hoe het groen wordt ingericht dient wat het platform betreft een zaak te zijn van overleg tussen bewoners, gemeente en platform, niet van de ontwikkelaar.

DAGKERK In de plannen blijft de 'grote kerk' weliswaar behouden, maar sneuvelen wel de pastorie en de zogeheten 'dagkerk'. Deze fungeerde als overloop voor de grote kerk als deze op zondag vol zat. Ook vonden er kleinschalige vieringen plaats. Veel mensen hebben hier herinneringen. "De dagkerk en de grote kerk vormen één ensemble," stelt het platform daarom. Het ziet de dagkerk als geschikt onderdak voor bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk of kinderopvang: "De breedte is slechts 6,50 meter en neemt dus nauwelijks ruimte af van de nieuwbouw. Voordeel is dat de Heilige Geestkerk dan als complex behouden blijft. Het is de enige - katholieke - kerk uit de opbouwjaren die zo gaaf bewaard is gebleven." De Vereniging Historisch Amstelveen steunt eveneens het behoud van de dagkerk.

De gemeente verwerkt de reacties in een Nota van Beantwoording alvorens een voorstel te doen voor een definitieve startnotitie, waar de gemeenteraad zich over moet uitspreken.

René de Leeuw

Afbeelding: via Gemeente Amstelveen

Impressie van hoe het wooncomplex bij de kerk er volgens de plannen uit zou moeten gaan zien.