• Burgemeester Eenhoorn bij flyer-actie ter preventie auto-inbraken.

    Naomi Heidinga

Ondanks toename inbraken, scoort Amstelveen goed op veiligheid

AMSTELVEEN Uit de landelijke Veiligheidsmonitor blijkt dat Amstelveen hoog scoort op veiligheid in vergelijking tot gemeenten van vergelijkbare grootte. Dat ondanks de toename van het aantal inbraken afgelopen jaar. Sinds 2016 daalt het gevoel van onveiligheid en zet de dalende trend in het aantal misdrijven zich voort.

Burgemeester Bas Eenhoorn: “De goede score voor Amstelveen in de Veiligheidsmonitor is een mooi resultaat. Daar mogen we ook best trots op zijn. Maar we zijn nog niet waar we willen zijn. Als ik zie en hoor dat er nog steeds regelmatig bijvoorbeeld woning- en autoinbraken plaatsvinden, moeten we blijven investeren in veiligheid. Samen met onze partners – politie, brandweer en OM – voeren we regelmatig acties uit om Amstelveen veilig te houden. Daarom ben ik blij dat er weer een nieuw Actieplan voor 2018 ligt.”

INBRAAKPREVENTIE In het Actieplan veiligheid staan maatregelen en activiteiten gericht op een veilig Amstelveen. Zo wordt echter ingezet op inbraakpreventie. 'Het aantal inbraken steeg het afgelopen jaar, ondanks de onverminderde inzet van politie en gemeente. Het aantal buurtpreventie WhatsApp-groepen neemt toe, bewustwording onder inwoners wordt groter. We moeten echter blijven inzetten op preventie en opsporing samen met politie. Gemeente zet meer in op advisering via huisbezoeken; de politie heeft een speciaal rechercheteam op inbraken gezet. Van de subsidieregeling voor hang- en sluitwerk maken veel inwoners gebruik en daarom loopt deze ook in 2018 door,' aldus de gemeente.

Ook wordt ingezet op aanpak van jeugdoverlast. 'Hoewel het aantal meldingen van jeugdoverlast in 2017 daalde, is sinds eind 2017 een jeugdgroep in beeld, waarvan een deel criminele activiteiten pleegt. Inmiddels zijn we samen met de zorg- en veiligheidspartners met een integrale groepsaanpak gestart,' meldt de gemeente.


Een andere maatregel uit het Actieplan betreft de aanpak van burenruzies. 'Een burenruzie die onschuldig begint en steeds hoger oploopt kan het veiligheidsgevoel van inwoners in een buurt aantasten. Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om dit soort problemen aan te pakken. We maken daar regelmatig gebruik van. Daarnaast zijn nieuwe regels opgesteld (op basis van de nieuwe wet Woonoverlast) voor de aanpak van ernstige en herhaaldelijke woonoverlast,' aldus de gemeente

AUTO-INBRAKEN Verder wordt ingezet op terugdringen van het aantal diefstallen. 'Het aantal diefstallen uit auto’s bleef over heel 2017 gezien stabiel ten opzichte van het jaar daarvoor. Het thema heeft ook onze nadrukkelijke aandacht. Begin dit jaar hield de gemeente samen met de politie een bewustwordingscampagne waarbij automobilisten werden gewaarschuwd om waardevolle spullen niet in het zicht te laten liggen bij het verlaten van de auto. Deze campagne herhaalt zich later in het jaar. Om diefstal van fietsen tegen te gaan zet de politie steeds vaker met succes lokfietsen in. Het afgelopen jaar verminderde het aantal fietsdiefstallen flink,' meldt de gemeente.

VEILIG WONEN Een ander onderdeel van het actieplan betreft voorlichting over veilig wonen aan kwetsbare inwoners, zoals ouderen die langer thuis wonen. Dat doet de gemeente samen met de brandweer en politie, welzijnswerk, woningbouwcorporaties en vrijwilligers van het Rode Kruis. Zo wordt voorlichting gegeven om babbeltrucs tegen te gaan en brand te voorkomen, maar krijgt bijvoorbeeld het omzien naar elkaar ook extra aandacht.