• Inwoners zijn minder tevreden over het openbaar vervoer sinds het verdwijnen van lijn 51.

    René de Leeuw

Amstelveners positief over buurt, minder tevreden over ov

AMSTELVEEN Bewoners van Amstelveen vinden het prettig wonen in hun buurt. Gemiddeld geven zij hiervoor een 7,9. Het minst tevreden zijn de inwoners over het openbaar vervoer in hun buurt (6,0). Dat is flink lager dan in 2015 (7,7). De waardering verschilt sterk per wijk. Zo zijn inwoners van Noordwest Amstelveen meer tevreden over openbaar vervoer in de buurt (7,2),  dan bewoners van Waardhuizen/Middenhoven en Amstelveen Zuidwest (5,8). De daling van het rapportcijfer is mogelijk te verklaren door de verbouwing van de Amstelveenlijn, waardoor sneltram 51 sinds maart wordt vervangen door buslijn 55.

De beoordelingscijfers zijn afkomstig uit de inwonerpeiling die de gemeente dit jaar heeft gehouden. Het is een terugkerend enquêteonderzoek onder de bevolking van de gemeente van 18 jaar en ouder met vragen over verschillende onderwerpen waarbij de gemeente betrokken is. In maart 2019 zijn 5.500 inwoners benaderd voor het onderzoek en uiteindelijk hebben 2.158 inwoners (39 procent) de vragenlijst ingevuld. 

NIET VERHUIZEN Een ruime meerderheid van de bewoners voelt zich veilig in hun buurt en is positief over de openbare ruimte, het groen en de winkels in de buurt voor de dagelijkse boodschappen. Veel mensen waarderen de voorzieningen in de gemeente, zowel op cultureel gebied als op het gebied van sport en recreatie. De meeste Amstelveners willen dan ook beslist niet verhuizen.

Meer dan de helft van de inwoners gaf aan hun buurt net zo prettig te vinden als in 2015. Volgens een kwart is hun buurt de afgelopen twaalf maanden achteruit gegaan, terwijl 14 procent juist vindt dat de woonomgeving vooruit is gegaan. In 2015 was dit verschil kleiner. Inwoners van Amstelveen Noordwest zijn het meest tevreden over de sociale samenhang van de buurt. In Amstelveen Noordoost en Keizer Karelpark/Groenelaan is het aandeel inwoners dat hier tevreden over is lager. 

ZWERFVUIL Het onderhoud van de openbare ruimte in de buurt beoordelen bewoners positief (7,3). Zij vinden dat er weinig tot geen dingen kapot zijn en zijn positief over de verlichting in de buurt. Wel vinden ze de buurt minder schoon dan in 2015.  Verder zijn inwoners minder positief over auto's die te hard rijden en geluidsoverlast door het vliegverkeer. Ook ervaren mensen overlast van hondenpoep, zwerfvuil en bekladde muren.

AFVALINZAMELING Ook de deelname aan gescheiden afvalinzameling is onderzocht. Twee op de drie Amstelveners gaf aan het afval optimaal te scheiden (67 procent), dat is meer dan in 2015 (59 procent). De afstand van afvalcontainers tot de woning is de belangrijkste reden om afval niet of niet optimaal te scheiden. Het aandeel inwoners dat afval niet of matig scheidt vanuit gemakzucht is gedaald ten opzichte van 2015. Andere redenen die genoemd zijn om afval niet goed te scheiden, zijn het ontbreken van mogelijkheden om GFT van restafval te scheiden, bijvoorbeeld doordat zij in hoogbouw wonen. 

WERK AAN DE WINKEL Burgemeester Tjapko Poppens geeft aan dat de resultaten van de peiling belangrijk voor de gemeente zijn om haar beleid te toetsen en waar nodig bij te sturen. De inwonerspeiling helpt de gemeente antwoord te vinden op vragen als: doet de als gemeente de goede dingen, wat vinden inwoners belangrijk in hun buurt en wat zijn zaken die de gemeente beter of anders kan doen? De burgemeester dankt alle inwoners die de moeite hebben genomen de vragenlijst in te vullen. "Dat inwoners overwegend positief zijn, is goed nieuws. Maar het betekent ook werk aan de winkel voor de gemeente. Wij gaan aan de slag met de peiling om ervoor te zorgen dat inwoners ook in de toekomst met plezier in Amstelveen kunnen wonen en werken."