• René de Leeuw

Parkeermeter rukt verder op

AMSTELVEEN Er komt weer een forse uitbreiding aan van het betaald parkeren, met Uilenstede en delen van het Keizer-Karelpark, Elsrijk en Kostverloren. Het ziet ernaar uit dat binnen enkele jaren bijna heel Amstelveen ten noorden van de A9 plus een aantal gebieden ten zuiden van de snelweg betaald parkeren krijgen.

Het college werkt momenteel aan een totaalvisie voor het (betaald) parkeerbeleid. Die is nog niet klaar, maar nieuwe ontwikkelingen nopen tot tussentijds ingrijpen. Zo verhoogt Amsterdam in 2019 de parkeertarieven, waardoor naar verwachting meer automobilisten naar Amstelveen willen uitwijken. Dat heeft het college liever niet.

DRAAGVLAK In eerste instantie wil het college betaald parkeren in Elsrijk Zuidwest (tussen De Savornin Lohmanlaan en Graaf Aelbrechtlaan), de Ouderkerklaan (achter het voormalige KPMG-gebouw plus Parmentierlaan en Bovenkerkerkade) en Uilenstede. Daar is de parkeerdruk nu al hoger dan 85 procent en is er voldoende draagvlak onder bewoners en andere belanghebbenden om betaald parkeren in te kunnen voeren.

In maart/april volgend jaar begint een verbouwing aan de Bovenlanden en vervallen er honderd parkeerplaatsen, waardoor gevreesd wordt voor meer auto's op en nabij de Ouderkerkerlaan. In Uilenstede blijft één terrein dat nu weinig gebruikt wordt, vrij parkeren, maar op de rest van de campus verschijnen parkeermeters. Bij het Sportcentrum VU stelt het college voor een blauwe zone in te stellen. De kantorenwijk Kronenburg is punt van nader onderzoek.

METINGEN Het college stelt verder voor om vervolgens ook betaald parkeren in te voeren in Elsrijk-Noordwest (tussen Graaf Aelbrechtlaan en Laan Walcheren/Bella Donna), Elsrijk Noordoost (omgeving Biesbosch), ten noorden van Kostverlorenhof en ten zuiden van Bankrashof. Voor deze gebieden heeft de gemeente officieel nog niet voldoende draagvlak vastgesteld voor invoering ervan, maar metingen geven aan dat de parkeerdruk in sommige straten in die gebieden al wel boven 85 procent uitkomt en dat dit in naburige straten op korte termijn ook te verwachten is. Invoering voor alle hierboven genoemde gebieden zou moeten plaatsvinden in 2019 en 2020.

VERWACHTING Het voorstel gaat vergezeld van een notitie met daarin een kaartje van de verwachting bij de gemeente hoe het in 2020 en 2021 verder gaat met het betaald parkeren. Er blijkt een gerede kans dat eind 2021 bijna alle straten ten noorden van de A9 betaald parkeren hebben, inclusief Patrimonium. Tot de uitzonderingen behoren het gebied ten oosten van Bankras/Kostverloren en delen van het Oude Dorp. Ook ten zuiden van de A9 heeft de parkeermeter dan gebied veroverd, zoals het noordwestelijk deel van het Keizer Karelpark en de westelijke helft van Groenelaan. Waar bewoners het niet willen, of waar de parkeerdruk uiteindelijk toch meevalt, kan het wellicht langer duren. De raad beslist of en waar er meters komen.

René de Leeuw