• Gemeente Amstelveen

Restafval in 2018 in ondergrondse containers

AMSTELVEEN De gemeente gaat in 2018 huishoudelijk afval anders inzamelen. Later deze week ontvangen inwoners hierover een brief. Belangrijkste verandering is dat bewoners van laagbouwwoningen hun restafval naar ondergrondse containers in de buurt moeten brengen. Ze kunnen dit dan niet meer meer in de grijze rolcontainer bij hun woning werpen. Die grijze afvalbak wordt dan gebruikt voor het inzamelen van plastic, metalen/blik en drinkpakken (PMD). In april wordt daarmee gestart in Westwijk en daarna wordt dit fasegewijs doorgevoerd in heel Amstelveen. In november 2018 is naar verwachting het project afgerond.

Dat meldt wethouder Peter Bot (Afvalbheer) in een brief aan de gemeenteraad. 'Het doel van de operatie is om de hoeveelheid restafval terug te dringen door het weggooien lastiger te maken. 'Nu is dat nog zo'n 200 kilo per persoon per jaar. Gestreefd wordt naar maximaal 100 kilo restafval per persoon in 2021. Dat zou betekenen dat Amstelveners dan 75% van hun huishoudelijk afval gescheiden inzamelen. Hoe beter het afval wordt gesorteerd, hoe meer er hergebruikt kan worden,' aldus Bot.

Later deze week ontvangen alle huishoudens een brief met informatie over de locaties van de nieuwe ondergrondse containers en de toewijzing van ondergrondse restafvalcontainers waar zij hun restafval in de nieuwe situatie heen moeten brengen. Ze krijgen ter zijn tijd ook een afvalpas waarmee de ondergrondse restafvalcontainer geopend kan worden om afval weg te gooien. Het gebruik van de afvalpas is gratis en er vindt geen registratie plaats. De pas moet alleen dumpjng van afval door anderen tegengaan.

Doel van de brief is ook om onze inwoners te wijzen op de mogelijkheid om te reageren op de locatie van ondergrondse containers en de toegewezen restafvalcontainer. Het ontwerp Locatieplan voor ondergrondse containers is dinsdag 12 september door B en W vastgesteld. Bij de keuze van nieuwe containerlocaties is volgens de gemeente rekening gehouden met zaken zoals bereikbaarheid voor de inwoners en de vrachtwagen die de container moet legen en ondergrondse kabels en leidingen. Meer infrmatie over e locaties is te vinden op www.amstelveen.nl/anders_inzamelen

Bij de brief wordt achtergrondinformatie over onder meer het sorteren van afval gevoegd, zowel in het Nederlands als in het Engels. Ook worden vier voorlichtingsbijeenkomsten in het raadhuis gehouden.

Bij de brief zit ook een kaartje waarop te zien is waar de ondergrondse wijkcontainers voor PMD voor de hoogbouw staan. Als een inwoner het niet eens is met de locatie van de toegewezen restafvalcontainer of met de locatie van een nieuw te plaatsen ondergrondse container dan kan hij/zij een zienswijze indienen. In de brief staat hoe dat moet.

In de komende maanden wordt eerst de behuizing van de oude ondergrondse containers vervangen. Na het vaststellen van het definitieve Locatieplan door B en W nà de inspraakperiode, begint de gemeente naar verwachting in december dit jaar met het gefaseerd plaatsen van de nieuwe ondergrondse containers.