• De Heilige Geestkerk.

    Gemeente Amstelveen

Sloop Heilige Geestkerk van de baan

AMSTELVEEN De leegstaande Heilige Geestkerk aan de Haagbeuklaan wordt niet gesloopt, maar blijft behouden als gemeentelijk monument. Het college van B en W heeft stemt niet in met plannen om de kerk plaats te laten maken voor nieuwbouw. Samen met de ontwikkelaar en eigenaar van de kerk heeft de gemeente het afgelopen jaar gewerkt aan een plan waarin de kerk een prominente plaats krijgt naast nieuwbouwwoningen in het middensegment, waaraan grote behoefte bestaat in de gemeente.

Het vorige college had een quickscan aangenomen waarin sprake was van mogelijke sloop van het voormalige rooms-katholieke kerkgebouw uit 1962. Het nieuwe college wil zoveel mogelijk voorkomen dat monumentale bouwwerken verloren gaan door herontwikkeling.

De gemeente heeft daarom BOEi, een bureau dat onderzoek doet naar het restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed, gevraagd te onderzoeken of er herontwikkeling van Haagbeuklaan 1-3 mogelijk is met behoud van het monument. Het 'Haalbaarheidsonderzoek Herbestemming' is afgerond en onderdeel van een nieuwe quickscan die het college van B en W binnenkort behandelt.

Uit het onderzoek blijkt dat behoud van de kerk financieel haalbaar is als de pastorie en het bijgebouw op het naast de kerk gelegen perceel plaatsmaken voor nieuwbouwwoningen, grotendeels in het middeldure segment. Voor het kerkgebouw is een combinatie kantoorruimten en multifunctionele ruimten, zoals een huisartsenpraktijk, het meest realistische scenario. De herbestemming van de kerk als horeca is nog niet onderzocht, maar zou volgens de onderzoekers ook een uitkomst kunnen bieden voor behoud van het kerkgebouw. De uiteindelijke invulling moet de levendigheid van het plein versterken.

De ontwikkelaar is aan de slag gegaan met deze uitkomst en heeft een nieuw stedenbouwkundig plan gemaakt. "De ontwikkelaar heeft goed met ons meegedacht en een plan gepresenteerd dat aansluit op onze wensen en waarin de kerk een prominente plek heeft," zegt wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening). "Het sluit aan bij de inzichten die verkregen zijn bij de marktverkenning, de financiële haalbaarheid en de cultuur- en architectuurhistorische kwaliteit van het kerkgebouw. Over de exacte invulling van het kerkgebouw gaan we nog in gesprek met de ontwikkelaar. Wij zijn blij dat wij als college de kerk met de monumentale klokkentoren hebben kunnen redden. Het gebouw is van cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde voor Amstelveen."

Het Cuypersgenootschap, een vereniging die zich inzet voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw, heeft aangegeven geen problemen te hebben met het opheffen van de monumentenstatus van de naastgelegen pastorie, wanneer dit het behoud van de kerk mogelijk maakt.

De nieuwe quickscan wordt deze maand besproken door het college van B en W. Daarna werken stedenbouwkundigen van de gemeente de ontwerp-startnotitie uit waarin de gemeentelijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling beschreven staan. De ontwerp-startnotitie wordt voor de zomer vrijgegeven voor inspraak, waarbij naast de omwonenden ook het Cuypersgenootschap en de Erfgoedcommissie worden geconsulteerd. De gemeenteraad stelt vervolgens de Startnotitie voor de ontwikkelingen op deze locatie vast.