• Open koorrepetitie In Pluspunt.

    Open Hof Koor

Vijf raadsfracties dringen aan op renovatie Pluspunt

AMSTELVEEN CDA, SP, GroenLinks, Actief voor Amstelveen en Ouderen Combinatie Amstelveen dringen aan op renovatie van wijkcentrum Pluspunt in Patrimonium. Ze hebben hierover vragen gesteld aan het college van B en W van Amstelveen.

De vijf partijen wijzen erop dat afgelopen jaren tot ieders tevredenheid flink is geïnvesteerd in vaak verouderde wijkcentra in verschillende wijken. Het ging aan daarbij om de De Meent, De Bolder, Westend, Alleman Bankrashof/Kostverloren en Villa Randwijck. In de meeste wijken staat inmiddels een nieuw of gemoderniseerd wijkcentrum. De vijf partijen hebben zich hiervoor meerdere keren hard gemaakt. Alhoewel de motie ‘Houd het voorzieningenniveau op peil’ in juli 2016 niet werd aangenomen door de gemeentedaad, zegde de toenmalige wethouder wel toe werk te gaan maken van de wijkcentra Noorddamcentrum, Alleman en Pluspunt waarvoor in de motie aandacht werd gevraagd.

Alle wijkcentra zijn inmiddels aan de beurt geweest, met uitzondering van het Pluspunt aan de Amsterdamseweg. ´Ondanks plannen van het vorige college is nog altijd geen concrete invulling aan de renovatie gegeven. Bezoekers klagen hierover en nieuw te ontwikkelen initiatieven komen niet uit de verf vanwege de onaantrekkelijkheid van het gebouw,´ aldus de vijf partijen in toelichting op hun vragen aan het college.

Alhoewel de door hen in november 2018 ingediende motie  ‘Een goed wijkcentrum voor Patrimonium’ geen steun van de meerderheid in de raad kreeg, vinden de vijf partijen nog steeds dat ook bewoners van de wijk Patrimonium recht hebben op een fatsoenlijk wijkcentrum.

Ze vragen het college onder meer of het bekend is met het  feit dat er sprake is van jarenlang achterstallig onderhoud bij wijkcentrum Pluspunt. ´Gaten vallen in de raamdorpels en plafonds, deuren hangen scheef in de dorpels, muurtegels vallen naar beneden, lekkages veroorzaakt door verzakkingen en recent zijn wij benaderd door omwonenden die klaagden over stankoverlast vanuit de toiletten van Pluspunt,´ aldus de indieners van de vragen. Ze willen ook vanB en W weten wat de reden is dat tot op heden geen actie is ondernomen om dit achterstallig onderhoud uit te voeren, 

Eerder is volgens de vijf partijen aangegeven dat ook rondom het Pluspunt onderzoek zou worden gedaan naar mogelijkheden voor een nieuwe wijkcentrum en dat renovatie hierin meegenomen zou worden. Ze willen van het college of dit onderzoek uitgevoerd is en wat de uitkomsten daarvan zijn.  Onzekerheid rond de ontwikkelingen in het gebied, zoals over de toekomst van het het KLM-hoofdkantoor, mag volgens de vijf partijen geen reden zijn om de renovatie dan wel nieuwbouw vn het Pluspunt uit te stellen.

Ze willen dat er zo spoedig mogelijk een bijeenkomst wordt belegd met de raad en de wethouder, waarin de situatie besproken. Daar kan dan een toelichting gegeven worden over de toekomst van het wijkcentrum in relatie tot de gebiedsontwikkeling. Ook de renovatieplannen voor het Pluspunt ter overbrugging van de periode tot de gebiedsontwikkeling kunnen dan belicht worden. .