• OA-voorzitter Alphons Böggemann houdt zijn nieuwjaarstoespraak. Op de voorgrond luistert burgemeester Eenhoorn toe.

    Orhan Sahin Fotografie

Voorzitter Ondernemersvereniging: ´Klimaatbeheersing proportioneel aanpakken´

AMSTELVEEN Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) heeft dinsdag haar nieuwjaarsreceptie gehouden op de nieuwe Avant Garde afdeling in het souterain bij Wooncentrum Co van der Horst. De bijeenkomst trok een recordaantal bezoekers. OA-voorzitter Alphons Böggemann luidde met een nieuwjaarstoespraak het nieuwe verenigingsjaar in. Hij riep op om in Amstelveen en ook landelijk proportioneel te werk te gaan bij de aanpak van klimaatbeheersing, omdat dit probleem alleen internationaal aangepakt kan worden.

¨Begrijp mij goed: ik ben een groot voorstander van verduurzaming. Daar hadden wij al 50 of 100 jaar eerder mee moeten beginnen! Maar verduurzamen is niet hetzelfde als klimaatbeheersing,¨ aldus Böggemann. ¨Als de natuur ons al toestaat om enige, zéér bescheiden beheersing te realiseren, dan moet dat toch wel internationaal gebeuren. En alléén als de grootmachten óók meedoen, want anders is het effect van alle inspanningen en financiële offers te verwaarlozen klein. De balans tussen rendement en contraprestatie is hier zeer in het geding. Een niet te rechtvaardigen grote last lijkt in véél te korte tijd en met véél te weinig aandacht voor hetgeen in de industrielanden elders in de wereld gebeurt, op de schouders te worden gelegd van vooral de burgers en de niet-vervuilende bedrijven. Nederland móet een rol spelen, maar wel proportioneel en dus niet als gidsland! Laten wij wel waar mogelijk verder gaan met verduurzaming. Dát is in élk geval wijs en levert altijd een financieel- en een milieurendement op, maar laten wij in vredesnaam onze energietransitie laten plaatsvinden in evenredigheid met hetgeen in de rest van de wereld gebeurt en pas daarbij een beter verantwoorde tijdsfasering in. Wanneer de politiek voor de publieke tribune de oren laat hangen naar de klimaatlobby dan legt het niet alleen een zware en onvoldoende gemotiveerde rekening neer bij de burgers en de niet-vervuilende bedrijven, maar heeft zij ook onvoldoende oog voor de maatschappelijke onrust die daarvan het gevolg kan zijn.¨

Dat betekent volgens hem niet dat de gemeente niet door moet gaan met lokale initiatieven op het gebied van verduurzaming en vergroening. ¨Maar herijk steeds je ambities als het gaat om energietransitie en klimaatbeheersing. Als dat namelijk in internationaal verband niet lukt en nationaal nauwelijks of geen klimaateffect oplevert, denk dan niet dat je lokaal ten koste van veel, wél het verschil kunt maken. Burgers en niet-vervuilende bedrijven zullen u dankbaar zijn wanneer u de moed heeft om ´nee´ te zeggen tegen de bühne!

Böggemann sprak verder de hoop uit dat de ambirties van het nieuwe college van B en W zich ook gaan concretiseren in oplossingen voor de problemen op de bedrijventerreinen. ¨Er is nu al een accommodatie-tekort en gegeven de politieke voorkeur om op die terreinen te komen tot functiemenging van wonen en werken, zal rekening moeten worden gehouden met de gerechtvaardigde wensen van de ondernemers om door de gemeente voor hun verhuizing te worden gefaciliteerd of financieel te worden gecompenseerd. Heb daarbij vooral graag oog voor de belangen van ondernemers die aan het einde van hun huurperiode zitten en die moeten vrezen dat de eigenaren van de stenen minder interesse zullen hebben in het verlengen van de huurovereenkomsten.  En dús ligt het voor de hand dat ik graag oproep om de ontwikkeling van het bedrijventerrein Amstelveen-Zuid met alle beschikbare kracht voort te zetten.¨

De voorzitter van de Ondernemersvereniging riep verder op om stappen te maken met Citymarketing. ¨We praten er al jaren over, maar er wordt zo weinig werkelijk zichtbaar. En als je het niet meer wil, maak dat dan ook duidelijk en laat het niet zo lang boven de markt hangen. Iets dergelijks geldt ook voor de actualisering van het Stadshart. Ideeën en plannen genoeg, maar wanneer gaat er nu werkelijk wat gebeuren? Bij de mooie vooruitzichten voor de stad Amstelveen hoort ook dat de ambities op deze gebieden nu eindelijk worden waargemaakt. Burgers, winkeliers en overig bedrijfsleven zien graag dat de contouren van het nieuwe Amstelveen nu echt zichtbaar worden gemaakt. En wat zij óók graag zien is dat de communicatie met betrekking tot de A9- en de OV-werkzaamheden maximaal bevorderd wordt. De gemeentelijke communicatie is de laatste jaren al met sprongen vooruit gegaan, maar zal de komende vijf jaar belangrijker zijn dan ooit nu wij voor grote infrastructurele inspanningen met bijbehorende, aanzienlijke ongemakken komen te staan.¨

Böggemann richtte zich ook tot zijn eigen achterban met een oproep om ondernemingen open te blijven stellen voor stage-plaats-zoekers. ¨En geef meer arbeidsplekken aan 50+ers. Zij zijn veelal heel loyaal, zijn blij met de geboden kansen en worden minder ziek dan nogal eens wordt verondersteld. En vergeet ook de mensen niet die door een beperking enige afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij zijn vaak gemotiveerd tot op het bot en de financiële consequenties worden in tal van opzichten verzacht door allerlei subsidies en tegemoetkomingen van de overheid.´¨

Daarnaast deed hij de aanbeveling aan middelgrote of grote ondernemingen om de durf te hebben om aan het hoogste leidinggevende niveau een goed opgeleide jongere uit de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar toe te voegen. ¨En dan bedoel ik echt het directieniveau en niet één of twee echelons lager. De wereld en vooral de toekomst daarvan wordt ánders en in zeker opzicht béter begrepen door de nieuwe generatie. De gedachte ´we hebben het altijd zó gedaan en zo gaat het straks ook nog wel goed´ kan écht niet meer. De wereld verandert sneller dan ooit en ons bedrijfsleven dus ook. De volgende generatie kijkt terecht met heel andere ogen naar de wereld dan de gevestigde orde. Geef talentvolle jonge mensen méér vertrouwen dan tot dusverre gebruikelijk was, want zij zijn de toekomst en voelen haar beter aan. Zij beschikken over de voelsprieten om de trends aan te voelen, hetgeen zich ideaal laat combineren met de wijsheid en ervaring van de oudere bestuurders.¨