Stelling 1: '(sociale) huurwoningen'

AMSTELVEEN Met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart is het wel zo prettig als je weet wat je moet kiezen. Het Amstelveens Nieuwsblad heeft de afgelopen weken volop aandacht besteedt aan deze gemeenteraadsverkiezingen. In Amstelveen doen dit jaar tien partijen mee. VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CDA, Burgerbelangen Amstelveen, SP, ChristenUnie, Ouderen Combinatie Amstelveen en Actief voor Amstelveen. Zij konden reageren op 6 lokale stellingen in 200 woorden (of minder). Een aantal heeft in de krant gestaan; de volledige beantwoordingen staan nu ook op de site.

De eerste stelling luidt:

‘Meer (sociale) huurwoningen voor Amstelveners’
 

Actief voor Amstelveen: EENS

En ook meer betaalbare woningen voor starters en doorstromers. We moeten dus meer doen aan het betaalbaar maken van woningen.CDA: ONEENS

Veel mensen willen in Amstelveen komen wonen en ook blijven wonen. Als je een sociale huurwoning hebt en wel iets meer kan betalen is er veel te weinig aanbod van middeldure huurwoningen van 750 tot 1000 euro per maand. Hierdoor blijven veel mensen noodgedwongen in een sociale huurwoning. Om mensen te interesseren een betaalbare woning boven de sociale huurgrens te huren moeten er meer woningen in die prijsklasse komen en moet middeldure huur wel middelduur blijven. Om dat te bereiken wil het CDA dat de gemeente bij nieuwbouw de grond niet duur verkoopt en in ruil daarvoor van de investeerder eist dat de huur vele jaren middelduur blijft.
Verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties mag alleen gebeuren als met dat geld woningen sterk verbeterd worden en de woningbouwcorporatie op die manier zelf middeldure huurwoningen creëert. Exclusief toewijzen van huurwoningen aan (groepen van) Amstelveners zorgt ervoor dat omliggende gemeenten soortgelijke maatregelen gaan nemen. Daardoor komt de huurmarkt nog meer op slot te zitten.SP: EENS

Er is een tekort aan woningen in Amstelveen in de huursector. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning lopen op. Het huidige college heeft huurders in de steek gelaten. Vooral woningen in de dure sector bouwen en de sociale huur verwaarlozen. De Amstelveense woningmarkt is te lang vooral gericht geweest op expats, zij drijven de huizenprijzen op voor zowel koop als huur. De SP wil de woningmarkt niet op slot gooien, maar wel verbeteren voor wie duurzaam in Amstelveen wil wonen. Dat zijn Amstelveners, die een binding met hun stad hebben. Daarnaast hebben we ook onderwijzers, schoonmakers, verzorgenden die graag hier wonen en binding hebben. Het aantrekken van buitenlandse bedrijven zorgt niet voor extra werkgelegenheid voor Amstelveners maar verhoogt wel de druk op de woningmarkt. Dat maakt het lastig voor starters en met name jongeren om hier aan een woning te komen. Daarom zegt de SP dat we maximaal in moeten zetten op sociale huurwoningen en op huur en koopwoningen voor lage en middeninkomens waarbij we ons richten op Amstelveners en mensen die langdurig in Amstelveen willen wonen en werken.
VVD: EENS

Het huidige toewijzingssysteem voor woningen is regionaal bepaald en werkt voor geen meter. VVD Wethouder Herbert Raat heeft dit onlangs juridisch laten onderzoeken en het blijkt dat de Huisvestigingsverordening Amstelveen de mogelijkheid geeft om te experimenteren met regels voor woonruimteverdeling die nu (nog) niet in de huisvestingsverordening zijn opgenomen. Op deze manier kunnen 50 Amstelveense jongeren voorrang krijgen. Daar blijft het wat ons betreft niet bij, ook andere doelgroepen zoals senioren, maar ook beroepsgroepen die voor Amstelveen van belang zijn, zoals leraren en zorgwerkers verdienen een woning in onze gemeente.PvdA: EENS

Als PvdA staan wij ervoor dat iedereen moet kunnen rekenen op een betaalbare woning. In een fijne wijk waar je je thuis voelt. Maar deze zekerheid ontbreekt voor steeds meer
mensen. Om er voor te zorgen dat iedereen prettig kan wonen in Amstelveen
moet er een juiste balans zijn tussen huur en koop. Wanneer een sociale huurwoning wordt verkocht, moet de voorraad voldoende blijven. Daarom willen we ook inzetten op renovatie en duurzaam maken van onze sociale woningvoorraad. Bij nieuwbouw moet de voorkeur gegeven worden aan woningen in het goedkope en middelhoge segment, om balans te creëren op de Amstelveense woningmarkt.D66: EENS

D66 wil in Amstelveen woningen bouwen voor starters en mensen met een middeninkomen (de leraar, de verpleger en de politieagent). Door de snel stijgende huizenprijzen kunnen zij lastig een woning vinden in Amstelveen. Er is te weinig aanbod van betaalbare koop- en huurwoningen, waardoor jong talent uit onze gemeente wegtrekt, en het voor scholen nu al lastig is om leraren aan te trekken. Daarom wil D66 dat in bouwprojecten minimaal 75% van de woningen betaalbaar zijn. Dat betekent woningen met huurlasten van maximaal € 850, en koopwoningen van maximaal €300.000.
Wat D66 betreft investeren we daarnaast in de kwaliteit van de sociale huurwoningen. In de huidige sociale huurwoningen wonen regelmatig mensen die eigenlijk te veel verdienen, maar in Amstelveen geen betaalbaar eerste koopwoning kunnen vinden. D66 wil dat de woningbouwcorporatie een deel van de sociale huurwoningen voor een schappelijke prijs verkoopt. Zo kan toch een eerste stap op de woningmarkt gezet worden, en wordt er weer geïnvesteerd in de soms verouderde gebouwen. Met de verkoopopbrengsten bouwen we weer nieuwe sociale huurwoningen, om de wachtlijsten tegen te gaan en te zorgen dat er kwalitatief goede en moderne sociale huurwoningen beschikbaar zijn in Amstelveen.GroenLinks: EENS

In Amstelveen en de regio is een groot tekort aan huurwoningen, in de sociale sector en in de vrije sector daar net boven met een huur tot 1000 euro. Amstelveners hebben een prachtige stad in het groen en GroenLinks wil dat we hier allemaal prettig kunnen wonen, jong en oud, arm en rijk. Voor starters en jonge gezinnen is het op dit moment bijna onmogelijk een plek in Amstelveen te vinden. Voor deze groepen zijn meer betaalbare sociale huurwoningen nodig.De collegepartijen in Amstelveen weigeren tot nu toe om sociale huurwoningen bij te bouwen. Het beleid is alleen gericht op de doorstroom van goed verdienende bewoners uit de sociale sector naar de vrije sector. Maar dit werkt niet omdat er te weinig aantrekkelijke en betaalbare huur- of koopwoningen voor deze bewoners beschikbaar zijn. GroenLinks wil dat Amstelveen net als andere gemeenten in de regio sociale huurwoningen gaat bijbouwen. Voor ouderen geldt vaak dat ze in een grote woning zijn blijven wonen en best kleiner zouden willen wonen in een aantrekkelijk en betaalbaar appartement. Maar die woningen moeten er dan wel komen. Voor ouderen die naar een kleinere woning verhuizen, wil GroenLinks goede ondersteuning en geen grote huurstijging.ChristenUnie: EENS

Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk is voor ons allemaal belangrijk. Ook moet er voldoende woonruimte zijn voor mensen uit onmisbare sectoren, als onderwijs, zorg en politie. De beschikbaarheid van voldoende woningen is helaas niet vanzelfsprekend. De doorstroming blijkt in de praktijk niet te werken. Dat betekent dat er gebouwd moet worden voor die woningzoekenden die al jaren op een woning wachten. De wachttijden voor een woning in Amstelveen zijn al jarenlang veel te lang. Daar moet nodig wat aan gebeuren. De ChristenUnie vindt dat we daarom die woningen moeten bouwen, waar gezien de lengte van de wachttijden voor woningen, behoefte aan is. En dus moeten er ook sociale huurwoningen worden gebouwd. Daarnaast moet Amstelveen met de metropoolregio in de slag dat er meer woningen in Amstelveen naar Amstelveners kunnen gaan.
Op deze wijze moeten we er voor zorgen dat de Amstelveners die nu uit Amstelveen weggaan, omdat ze maar geen woning kunnen vinden, in Amstelveen kunnen blijven wonen. En daarom wil de ChristenUnie meer (sociale) huurwoningen voor Amstelveners.Burgerbelangen Amstelveen: EENS

Amstelveen kent 14.000 sociale huurwoningen en 9000 inwoners die daar op basis van hun inkomen recht op hebben. Met 37% van het totale woningaanbod in de sociale huursector kiest Burgerbelangen Amstelveen er voor het accent te leggen op de doorstroming naar huurwoningen net boven de sociale huursector.Doorstroming in sociale huurwoningen is in ieders belang. Voor inwoners die op basis van hun gestegen inkomen geen aanspraak meer mogen maken op een gesubsidieerde sociale huurwoning moeten oplossingen worden gevonden die doorstroming mogelijk maken. Voor starters kennen we een starterssubsidie; voor doorstromers wil bbA een doorstroomsubsidie zodat de overgang naar de vrije huursector gemakkelijker verloopt. Regionale regelgeving staat op dit moment niet toe woningen exclusief voor Amstelveners te bestemmen; de enige positieve keerzijde is dat andere gemeenten inwoners uit Amstelveen ook niet mogen weigeren. Burgerbelangen wil en gaat zich sterk maken dat Amstelveners, dus anders dan nu het geval is, voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen. BbA wil ook de gemengde woonfunctie stimuleren en het accent leggen op starterswoningen middels dure huur met huren net boven de sociale sector-huren en koopwoningen. Ook wil bbA meer betaalbare senioren- en levensloopbestendige woningen gezien het toenemend aantal ouderen.


Ouderen Combinatie Amstelveen: EENS

De OCA is van mening dat er nieuwe sociale woningen moeten komen voor Amstelveners die geen hoge huren kunnen betalen. Dit betreft zowel ouderen, als starters maar eigenlijk voor iedereen. Het huidige bestand aan sociale woningen verouderd. Zonder nieuwbouw te plegen, zullen woningen verouderen, en het is niet altijd mogelijk om te renoveren. Nieuwe eisen zorgen ervoor dat gezinnen toch wat groter willen wonen dan in het verleden.
Het argument van de gemeente dat de grond in Amstelveen te duur is voor nieuwe sociale woningbouw, is natuurlijk een wassen neus. Als de gemeente grond verkoopt, kan zij dit best voor een lagere prijs doen, het is maar of je het onderste uit de kan wil, of niet.