Stelling 5: ' basisinkomen voor allen'

AMSTELVEEN Met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart is het wel zo prettig als je weet wat je moet kiezen. Het Amstelveens Nieuwsblad heeft de afgelopen weken volop aandacht besteedt aan deze gemeenteraadsverkiezingen. In Amstelveen doen dit jaar tien partijen mee. VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CDA, Burgerbelangen Amstelveen, SP, ChristenUnie, Ouderen Combinatie Amstelveen en Actief voor Amstelveen. Zij konden reageren op 6 lokale stellingen in 200 woorden (of minder). Een aantal heeft in de krant gestaan; de volledige beantwoordingen staan nu ook op de site.

De vijfde stelling luidt:

'Amstelveen moet gaan experimenteren met een basisinkomen voor iedereen'

CDA: ONEENS

Voor het CDA staat de eigen verantwoordelijkheid voorop bij het zoeken naar werk. Pas als iemand echt niet in staat is een inkomen te verwerven kan er een beroep worden gedaan op de gemeente.

Ouderen Combinatie Amstelveen: EENS

De OCA is daar wel voorstander van. Met het huidige systeem van sociale zekerheden lopen wij al jaren vast, en dat gaat alleen maar erger worden in de toekomst. Als wij nu niet gaan kijken voor oplossingen, dan zullen de komende generaties hiervan hinder ondervinden. Wij denken hierbij aan ouderen met alleen een AOW. Die hebben het de laatste jaren alleen maar moeilijker gekregen. Of we nu in het experiment iedereen moeten betrekken, gaat een beetje ver. Volgens ons moet je eerst een doelgroep uitzoeken, en goed kijken hoe het een en ander uitpakt.


GroenLinks: EENS

GroenLinks Amstelveen wil een basisinkomen voor iedereen, zodat werkloosheid geen financieel probleem meer is. Zodat iedereen zich kan ontwikkelen. Onderzoek laat zien dat zo'n basisinkomen een betaalbaar middel tegen armoede is, en GroenLinks wil daarom gaan experimenteren met deze aanpak. Het basisinkomen is een vast maandinkomen dat door de overheid aan iedere burger wordt verstrekt, zonder inkomenstoets of werkverplichting. Het basisinkomen is hoog genoeg om een bestaan als volwaardig lid van de samenleving te kunnen verzekeren. Het basisinkomen is een oplossing voor banenverlies door robotisering en het is een betaalbaar alternatief om armoede te voorkomen en biedt de burgers de vrijheid om een zinvolle invulling aan hun leven te geven. GroenLinks wil in Amstelveen als eerste stap naar het basisinkomen experimenteren met een repressievrije bijstand. De politiek kan leren van zulke experimenten en daarmee beter de waarde van een basisinkomen inschatten voor de toekomst. De sollicitatieplicht, verplichte tegenprestatie, korting op bijstandsuitkeringen of strenge controles op bijstandsgerechtigden werken vaak contraproductief. Te rigide repressief beleid leidt ertoe dat mensen in een neerwaartse spiraal terecht komen, met financiële problemen, depressiviteit, stress en blijvende afstand tot de arbeidsmarkt als resultaat. 

ChristenUnie: ONEENS

Er is veel meer informatie nodig over de vraag of een basisinkomen een waardevolle aanvulling biedt om een samenleving beter te laten functioneren. Voor een experiment met een basisinkomen in Amstelveen is het daarom veel te vroeg. Ook een stad als Amstelveen heeft een samenleving waarin mensen in beginsel hun eigen inkomen verwerven door het verrichten van werk. Wanneer het door omstandigheden (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ouderdom) niet mogelijk is om te werken, bestaat er recht op uitkering of bijstand. De vraag is of een basisinkomen boven dat systeem een meerwaarde heeft. De ChristenUnie vindt daarom dat voor de beantwoording van die vraag veel meer informatie nodig is en om die reden vindt de ChristenUnie het veel te vroeg voor een experiment.  

PvdA: ONEENS

Een basisinkomen voor iedereen klinkt mooi maar gaat een stap te ver. De PvdA verwacht dat iedereen naar vermogen bijdraagt aan de samenleving. Alleen dan blijft het draagvlak in stand voor collectieve voorzieningen voor hen die met ziekte en tegenslag te maken hebben. Experimenten voor specifieke doelgroepen juichen we wel toe; dus niet als een voorziening voor iedereen, maar als een extra mogelijkheid om mensen in kwetsbare situaties volwaardig in de samenleving te kunnen laten participeren.

VVD: ONEENS

Laten we vooropstellen dat de VVD niemand in de kou laat staan. Amstelveners die het moeilijk hebben dienen door de gemeente geholpen te worden. Er dient echter altijd een prikkel te zijn dat werken loont. Een basisinkomen zal deze prikkel wegnemen.

Burgerbelangen Amstelveen: GEEN KEUZE

Een interessante gedachte met veel  voordelen. Vooral op het gebied van de ambtelijke administratie. Maar ook nadelen zoals het wegnemen van prikkels om te werken. Ook voor de minima en probleemgevallen is het geen oplossing. Met een uniform inkomen heb je een groep die nog wat kan sparen, terwijl een andere groep er niet van kan rondkomen en zich in de schulden steekt.  Niet alleen deze groep maar ook de anderszins hulpbehoevenden moeten dan aanspraak kunnen maken op  een aanvulling  van dit basisinkomen. Dit is een zaak die uitgebreide studie behoeft, maar dit is inkomenspolitiek en hoort  eigenlijk thuis bij de landelijke overheid. 

D66: ONEENS

Een basisinkomen is een vast bedrag per maand dat aan alle inwoners wordt verstrekt. De gemeente heeft niet de bevoegdheid om daartoe over te gaan. Beslissingen over een basisinkomen worden in Den Haag gemaakt, en D66 vindt het niet wenselijk om in verkiezingstijd te suggereren dat een gemeente hier zelf over zou kunnen beslissen. Wel ziet D66 kansen in onderzoek naar de effecten van regelluwe bijstand, door regelgeving zo eenvoudig mogelijk te maken.
D66 wil dat de gemeente mensen zo goed mogelijk helpt om een baan te vinden. Zeker mensen voor wie het lastiger is om aan werk te komen, zoals ouderen en mensen met een buitenlandse achternaam, verdienen extra aandacht. In de huidige arbeidsmarkt is het van belang je continu te ontwikkelen. Daarom wil D66 dat de gemeente waar nodig mensen de kans biedt om bij- of om te scholen.  


SP: ONEENS

Amstelveen kan geen experiment doen met een basisinkomen VOOR IEDEREEN. Dat zou betekenen dat iedereen, dus ook mensen met een hoog inkomen uit werk of pensioen een extra inkomen zouden krijgen. Als er voorwaarden aan gekoppeld worden is het niet voor iedereen.
De SP is van mening dat we vooral in moeten zetten op regelarme bijstand. Stop geldverslindende re-integratie-trajecten waarbij mensen gedwongen te werk gesteld worden onder het minimumloon. Stop stapeling van financiële straffen en boetes waardoor mensen door gemeentebeleid in de schuldhulpverlening belanden.
De SP kiest ervoor om te investeren in mensen, om ze te voorzien in een fatsoenlijk inkomen. Als SP zeggen we investeer in een basisbaan met een fatsoenlijk loon. Zorg daarnaast voor goed onderwijs voor de jongeren en een goede pensioenvoorziening voor de ouderen. 
Voor de gemeente is er de taak om mensen te helpen op weg naar een geschikte baan en anders te voorzien van een fatsoenlijk inkomen!