Stelling 6: '80 op de A9'

AMSTELVEEN Met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart is het wel zo prettig als je weet wat je moet kiezen. Het Amstelveens Nieuwsblad heeft de afgelopen weken volop aandacht besteedt aan deze gemeenteraadsverkiezingen. In Amstelveen doen dit jaar tien partijen mee. VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CDA, Burgerbelangen Amstelveen, SP, ChristenUnie, Ouderen Combinatie Amstelveen en Actief voor Amstelveen. Zij konden reageren op 6 lokale stellingen in 200 woorden (of minder). Een aantal heeft in de krant gestaan; de volledige beantwoordingen staan nu ook op de site.

De zesde en laatste stelling luidt:

'Verkeer mag op de A9 niet sneller dan 80 kilometer per uur'


CDA: EENS

Doordat de A9 geen tunnel wordt maar een overkapping komt er veel ultrafijnstof in Amstelveen terecht. Om de luchtverontreiniging zoveel mogelijk te beperken moet een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur ingesteld worden. Daarmee wordt de uitstoot van schadelijke stoffen sterk verminderd.

Actief voor Amstelveen: EENS

AVA is voor de snelheidslimiet van 80 km p/u op de A9 Amstelveen. De snelheidsbeperking van 80 km per uur zorgt voor aangrenzende woonwijken een vermindering van milieubelastende stoffen en aanzienlijk minder geluidsoverlast.Door de toekomstige verbreding van de A9 zal de snelheidslimiet van 80 km per uur geen problemen geven met verkeersdoorstroming. Het Amsterdamse Bos zal baat hebben bij de beperking van uitstoot van gassen en fijnstof. De ervaring leert dat in Nederland op tal van wegen omgeving steden, een gereguleerde snelheidsbeperking het aantal ongelukken aanzienlijk verminderd. Met name de drukte van en naar Schiphol heeft een grote impact op onze verkeersdrukte op de A9. Door het terugbrengen naar 80 zal dat ten goede komen aan milieu, verkeersoverlast en verkeersveiligheid. 

SP: EENS

In 2013 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om de A9 binnen Amstelveen om te vormen tot een 80-km zone. Dit zeker in verband met de milieu-effecten van onder andere fijnstof.De SP is een consistente partij die nog steeds vindt dat vanuit gezondheidsoverwegingen de maximumsnelheid op de A9 in Amstelveen 80-km per uur moet zijn. We gaan er van uit dat alle partijen nog steeds deze mening delen! 

Ouderen Combinatie Amstelveen: EENS

Zolang er nog gemotoriseerd verkeer op fossiele rijdt, lijkt ons dit een goed plan. De luchtkwaliteit in Amstelveen is al niet zo best, met Schiphol in de buurt, en diverse  snelwegen, lijkt het de OCA zeker een winst om de uitstoot te verminderen. 


GroenLinks: EENS

Ongezonde vuile lucht is onacceptabel voor GroenLinks. Schiphol mag niet nog verder groeien, en de maximumsnelheid op de A9, die dwars door onze stad loopt, moet terug naar 80 km/h. Dat is al zo op delen van de Amsterdamse ring, dus waarom zou Amstelveen als groene stad niet hetzelfde vragen? 
GroenLinks Amstelveen is tegen de verbreding van de A9. Maar nu die er toch komt, zetten wij in op vermindering van fijnstof en geluidsoverlast. Elke vorm van dreigende geluids- of milieuoverlast dient royaal gecompenseerd te worden. GroenLinks wil dat elke wijk wordt gemonitord en dat op basis van de meetresultaten wordt aangestuurd op een 
betere luchtkwaliteit. Ook verlies van groen (in hoeveelheid en kwaliteit) ten gevolge van de verbreding van de A9 is voor ons onacceptabel. Wij zien mogelijkheden om het Meanderpark met een groene verbinding aan te sluiten op de groene zone bij de Amstel en Elsenhove. Wat GroenLinks betreft gaat de maximumsnelheid op de A9 naar beneden naar 80 km/uur. Zo zorgen we voor betere en schonere bereikbaarheid van Amstelveen. 

ChristenUnie: EENS

Er zijn in Nederland enkele plekken waar een drukke snelweg middendoor stedelijk gebied loopt. Ook bij Amstelveen loopt er een drukke snelweg tussen woonwijken door. Daarom vindt de ChristenUnie het gewenst dat ook bij de A9 voor dat deel dat door Amstelveen gaat, een maximumsnelheid van 80 kilometer gaat gelden. De ChristenUnie heeft in het verleden gewezen op de uitkomsten van een onderzoek van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR). Uit dat onderzoek blijkt, dat de uitstoot van schadelijke stoffen op de A13 bij de Rotterdam na de verhoging in juli 2012 van de maximumsnelheid van 80 naar 100 kilometer, fors omhoog is gegaan met ernstige gevolgen voor de volksgezondheid. Uit dat rapport bleek dat na de verhoging van de maximumsnelheid op de A13 van 80 tot 100 kilometer, de uitstoot 2,5 keer zoveel was geworden, als oorspronkelijk was voorzien. De levensverwachting van 8500 mensen die in de directe omgeving van A13 wonen, daalde met 20 dagen. De ChristenUnie vindt het daarom in het belang van de volksgezondheid van Amstelveners dat voor de A9 een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur moet gaan gelden.    


Partij van de Arbeid: EENS

De PvdA is het eens met de stelling dat binnen Amstelveen de snelheid van 100 km per uur naar 80 km per uur moet. Door langzamer te rijden zal er minder fijnstof uitgestoot worden, wat de luchtkwaliteit in Amstelveen ten goede komt. Daarnaast zal de geluidsoverlast verminderd worden. Dit weegt voor ons op tegen het feit dat je hard kunt blijven rijden. 

VVD: ONEENS

Dit is symboolpolitiek. De A9 is een Rijksweg en het Rijk bepaalt de snelheden. 

D66: EENS

D66 werkt aan een duurzame toekomst voor Amstelveen, zodat ook onze kinderen hier straks nog prettig kunnen leven. Het verlagen van de maximum snelheid op de A9 tot maximaal 80 kilometer per uur kan hieraan bijdragen. D66 wil dat de gemeente het gesprek hierover aangaat met het Rijk.
De komende jaren wordt de A9 verbreed en verdiept. Dat biedt kansen voor Amstelveen. Bij het Oude Dorp komt een mooie verbinding tussen het Noorden en het Zuiden van Amstelveen. 
Gedurende de werkzaamheden kan het niet anders dan dat er sprake is van overlast. D66 wil dat de gemeente de overlast zo veel mogelijk beperkt, en goed communiceert over wegwerkzaamheden en omleidingen. Zo zorgen we er samen voor dat we de bouwperiode zo goed mogelijk doorkomen. 

Burgerbelangen Amstelveen: EENS

Met de verdieping van de A9  en de gedeeltelijke overkapping wordt al veel gedaan om geluidsoverlast en de luchtvervuiling terug te dringen. Of het tegen de tijd dat de  A9 klaar is (over 10 jaar) nog relevant  en doelmatig is om snelheidsbeperkingen  op te leggen is een zaak van voortschrijdend inzicht. Verwacht mag worden dat de dan veelal elektrische auto's  beduidend minder uitstoot  geven. Nog afgezien van het verkeersaanbod  kan ook  de nieuwe situatie van grote invloed  zijn op de maximum snelheid. In ieder geval  moet voorkomen  worden  dat de doorstroming wordt belemmerd en dat  als gevolg van  filevorming  nieuwe vervuiling wordt veroorzaakt. 

Actief voor Amstelveen: EENS

AVA is voor de snelheidslimiet van 80 km per uur op de A9 Amstelveen. De snelheidsbeperking van 80 km per uur zorgt voor aangrenzende woonwijken een vermindering van milieubelastende stoffen en aanzienlijk minder geluidsoverlast.Door de toekomstige verbreding van de A9 zal de snelheidslimiet van 80 km per uur geen problemen geven met verkeersdoorstroming. Het Amsterdamse Bos zal baat hebben bij de beperking van uitstoot van gassen en fijnstof. De ervaring leert dat in Nederland op tal van wegen omgeving steden, een gereguleerde snelheidsbeperking het aantal ongelukken aanzienlijk verminderd. Met name de drukte van en naar Schiphol heeft een grote impact op onze verkeersdrukte op de A9. Door het terugbrengen naar 80 km per uur zal dat ten goede komen aan milieu, verkeersoverlast en verkeersveiligheid.